TMMOB
Uluslararası
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi
2017

"Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya"
15- 18 Kasım 2017, Adana

CBS KONGRESİ 2017 ÖZET KİTABI yayınlandı !!!
İndirmek için tıklayınız

Önemli Bilgiler

 1. Genişletilmiş Bildiri Özeti Gönderim Tarihi: 8 Eylül 2017

 2. Özet Değerlendirme Sonuçları Gönderim Tarihi:22 Eylül 2017

 3. Bildiri Tam Metni Son Gönderim Tarihi:31 Ekim 2017

 4. * Sözlü bildiri ve poster olarak sunulmayan bildiriler, Bildiri Özetleri ve Bildiri Tam Metinleri Kitapçıklarında yer almayacaktır. Kitapçıklar online olarak Kongre web sayfasında yayınlanacaktır.
 5. Genişletilmiş özetlerin değerlendirilmesi aşamasında bilim kurulu üyeleri tarafından dergide basılması uygun görülen bildiriler, ayrıca hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra aşağıdaki dergilerde basılacaklar.
 6. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi
  Geomatik Dergisi
  Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
  International Journal of Engineering and Geosciences

  CBS KONGRESİ 2017 ÖZET KİTABI yayınlandı. İndirmek için tıklayınız

Kongre Daveti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen, "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017" ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı, 2007 yılında başlayan kongreler dizisinin beşincisi olarak 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi/Adana`da gerçekleştirilecektir.
"Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya" sloganı ile gerçekleştirilecek olan Kongrenin amacı "CBS iklimi"ne olumlu katkılar sunabilmektir. Bu amaçla, önceki kongrelerde olduğu gibi, bilim insanlarını, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek araştırma, deneyim ve birikimlerin paylaşılması hedeflenmektedir. Kongrede, Ülkemizin CBS ve bağlantılı teknolojileri ile çözümlenebilecek sorunlarına mevcut durum ve yasal mevzuat temelinde çözümler aranacak, CBS ve ilgili alanlarının harita mühendisliği ve diğer meslek grupları için açabileceği yeni ufuklar ortaya konmaya çalışılacaktır.
Kongre`de aşağıda belirtilen panel konuları tartışılacaktır. Teknik oturumlarda sunulacak bildiriler, bu konularda olabileceği gibi Açık veri, Web CBS, Semantik Web, Bağlantılı veri (Linked Data), Sensör Web, büyük konumsal veri, Konumsal analiz, zamansal CBS, 3B CBS, Görselleştirme, konumsal görsel analitik, konumsal iyileştirilmiş sanal gerçeklik, veri madenciliği, konumsal veri kalitesi, konum temelli hizmetler, gönüllü coğrafi bilgi ve sistem tasarımı konularında da olabilir.
CBS ve ilgili alanlarında araştırmalar yürüten bilim insanlarının, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör çalışan ve temsilcilerinin ve ilgili diğer paydaşların, bu yıl uluslararası bir formatta Adana`da düzenlenecek kongreye katılımlarını diliyor ve bekliyoruz.
Saygılarımızla,

Ertuğrul CANDAŞ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  
Genel Başkanı
 Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Yürütme Kurulu


Prof.Dr. Çetin CÖMERT, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Öğr.Gör. Şafak FİDAN, Kongre Sekreteri, Mersin Üniversitesi
Yeliz KARAARSLAN, Kongre Saymanı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Doç.Dr. Halil AKINCI, Artvin Çoruh Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI, Gümüşhane Üniversitesi
Dr. Mahmut Olcay KORKMAZ, TPAO Genel Müdürlüğü
Arş.Gör. Ziya USTA, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Muhammet Emre Yıldırım, Mapisso Yazılım
Arş.Gör. Zeynep AKBULUT, Gümüşhane Üniversitesi
Arş.Gör. Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Artvin Çoruh Üniversitesi
Ali İPEK, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.
Altuğ AYDIN, TEİAŞ Trabzon Grup Müdürlüğü
Hakan GÜNGÖR, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Levent ÖZMÜŞ, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Eray YILDIZ, Özel Sektör
Yaşar TANRIVERDİ, HKMO Adana Şube Başkanı
Dilek Bozkurt, HKMO Adana Şubesi
Cavit ANT, HKMO Adana Şubesi
Ali KUZU, HKMO Adana Şubesi
Hasan ZENGİN, Seyhan Belediyesi
Şule Bahar ÜNNÜ, HKMO Adana Şubesi
Ahmet Burak MERSİN, Çukurova Üniversitesi
Umut Çağrı Güllü, HKMO Adana Şubesi

Bilim Kurulu

Prof.Dr. Andre Skupin, San Diego State University, CA, USA.
Prof.Dr. Bashkim IDRIZI, State University of Tetova, Macedonia.
Prof.Dr. Cengizhan İPBÜKER, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Çetin CÖMERT, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Danny Vandenbroucke, Spatial Applications Division Leuven (SADL), KU Leuven, Belgium.
Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Fatmagül KILIÇ GÜL, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Haluk ÖZENER, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye
Prof.Dr. Hülya DEMİR, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Joep Crompvoets, Public Governance Institute, KU Leuven, Belgium.
Prof.Dr. Joaquin Huerta Guijarro, University of Jaume, Spain.

Prof.Dr. Lars Bernard, Technische Universität Dresden, Germany. 
Prof.Dr. Mahmut Onur KARSLIOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Murat YAKAR, Mersin Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Mustafa TÜRKER, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Necla ULUĞTEKİN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Savaş Süleyman DURDURAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Süha BERBEROĞLU, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Türkay GÖKGÖZ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Werner Kuhn, University of California Santa Barbara, USA.
Doç.Dr. Arzu ERENER, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Aslı DOĞRU, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Derya ÖZTÜRK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Halil AKINCI, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye 


Doç.Dr. İsmail Rakıp KARAŞ, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Melih BAŞARANER, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Tarık TÜRK, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Özgün AKÇAY, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Sedat DOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali YÜCEL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özgür DOĞRU, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. İsmail Ercüment AYAZLI, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Caner GÜNEY, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Gülten KARA, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye
Dr. Orhan ERCAN, FIG Başkan Yardımcısı, Türkiye
Dr. Deniztan ULUTAŞ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye 

Tema

"Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya"

Bildiri Konuları

Açık veri
Web CBS
Semantik Web
Bağlantılı veri (Linked Data)
Sensör Web
Büyük konumsal veri
Konumsal analiz
Zamansal CBS
3B CBS
Görselleştirme
Konumsal görsel analitik
Konumsal iyileştirilmiş sanal gerçeklik
Veri madenciliği
Konumsal veri kalitesi
Konum temelli hizmetler
Gönüllü coğrafi bilgi
Sistem tasarımı

Paneller

 • Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya - Ülkemizde özgürlükler, anayasal dayanaklar, yaşamda, bilimde ve üretimde özgürlük. 
 • Ülke ve Kent yönetiminde CBS - Ulusal Konumsal veri altyapısı, Kent ve ülke ölçeğinde doğal kaynakların yönetimi, Bütünleşik kent yönetimi, ilgili projeler, yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.
 • Belediyelerde CBS - Belediye ve tapu-kadastro ilişkisi, Mevcut işleyişte yaşanan sorunlar için CBS; İmar planı değişiklikleri ve plan uygulamada CBS, HM özel sektörü işlerinde CBS olanakları, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.
 • Enerji, ulaşım, telekominikasyon ve altyapıda CBS - Kentsel Altyapı ve CBS, Akıllı kentler, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.
 • Tarımda CBS - Çiftçi kayıt sistemi, Toplulaştırma projeleri, Toprak reformu, Doğrudan gelir destekleri, Tarımda sigortalama, İklim değişikliği ve yeni stratejiler, gıda güvenliği, hayvancılık, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.
 • Ülkemizde CBS eğitimi - CBS Uzmanlığı ve CBS Operatörlüğü, Kamu ve Özel sektörün eğitimden beklentileri, Yurt dışında durum

Konuşmacılar

Prof.Dr Chryssy Potsiou
FIG President

Dr Chryssy Potsiou graduated from the School for Rural & Surveying Engineering, National Technical University of Athens (NTUA) in 1982.
The title of her Ph.D. thesis was “Digital Cartographic Data for the Hellenic Cadastre”. Since 1992, she has been employed as Special Research and Teaching Scientist at the Lab of Photogrammetry, Topography Division, School for Rural and Surveying Engineering, NTUA, at a permanent position. At the same time, she has been working as a consultant in several research projects (15 of them at the NTUA) in the domains of:

• aerial photography of archaeological sites
• cadastre and Land Administration
• architectural photogrammetry, detailed photogrammetric restitutions of complicated monuments, digital photogrammetric documentation of castles
• cartography and urban planning
• GIS 

Robert W. Foster 

Robert W. Foster is a Registered Professional Surveyor and a Registered Professional Engineer (Civil) with over 50 years experience, having graduated from the University of Vermont in 1955 with a B.S. in Civil Engineering. Mr. Foster has specialized in offering professional consulting services in arbitration, dispute resolution, and litigation involving surveying and civil engineering issues. Although semi-retired he is an active member of the Dispute Resolution Panel of Neutrals of REBA Dispute Resolution, Inc., a subsidiary of the Real Estate Bar Association of Massachusetts. He served two terms on the Hopkinton Board of Health and was a member of the Hopkinton Zoning Board of Appeals for over ten years.
Mr. Foster is a past president of the American Congress on Surveying and Mapping and a past president of the International Federation of Surveyors, a federation of over 100 national professional surveying associations. He has provided professional testimony in litigation involving property disputes, appeals of permit denials, eminent domain proceedings, and professional negligence. He has testified before the United States Congress and the Massachusetts legislature on pending legislation and budgetary matters.
Mr. Foster grew up in Burlington, Vermont. Following his graduation from UVM he served for three years in the U.S. Air Force where he completed pilot training. He and his wife, Margot and their three sons relocated to Hopkinton, Massachusetts in 1959; he was employed by Schofield Brothers of Framingham, a consulting engineering company until his (semi)retirement in 1990. He continues to provide limited consulting engineering services primarily in dispute resolution, and writes occasionally for technical publications and local newspapers.  

James Kavanagh 

James Kavanagh MRICS C.Geog is a Chartered Land Surveyor & Chartered Geographer. James studied at DIT Dublin, Ireland and University of London. With over 25 years’ experience in the global land and property sectors, James has worked on some of the largest infrastructure projects in Europe before spending several years working on formal and informal land rights issues whilst working for the United Nations (UNRWA). James has broad experience of surveying in many countries around the world. James is currently Director of Global Land & Resources with The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). He is the author of frequent land & property journal articles, has presented professional and technical papers at numerous global conferences (World Bank 2017, FIG 2016, UNECE 2017) and regularly lectures on professional practice. James is also the co-author of several land and property industry standards, professional guidance notes and specifications including. He has a strong interest in planning, land acquisition, land valuation and property economics. He is also engaged on geo-technologies and their application within BIM and the implementation of Smart City policies. James is chair of the International Land Standard Coalition and is working on further research and output on issues of valuation within informal settlements, customary land issues and the process of land and property rights formalisation (World Bank 2017). He is a member of the Land Technologists Group along with World Bank, USAID, Cloudburst Group, Devex, Land Registry and Thomson Reuters. RICS Land Group includes the global professional practices areas of Environment, Geomatics, Minerals & Waste Management, Rural and Planning & Development and contains over 16,000 members. www.rics.org/land jkavanagh@rics.org

Program

CBS Kongresi Programı

15 Kasım 2017

08:00 KAYIT

09:30 SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI, AÇILIŞ KONUŞMALARI

11:30 COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM FUARI AÇILIŞ TÖRENİ

12:00 ÖĞLE YEMEĞİ

15 Kasım 2017
13:00

PANEL 1: DÜNYADA MEKÂNSAL UYGULAMALAR VE CBS 

Moderatör: Dr. Orhan Ercan, FIG başkan yrd.
Konuşmacılar: Chryssy Potsiou (FIG Başkanı), James kavanagh, Robert W. Foster (FIG eski başkanı)

15 Kasım 2017
15:30

PANEL 2: TAŞINMAZ DEĞERLEME VE CBS

Moderatör: Ertuğrul CANDAŞ HKMO Genel Başkanı
Konuşmacılar:Prof.Dr. Harun Tanrıvermiş Ankara Üniv. Uyg.Bilimler Fak. Dekanı, Dr. Hasan Şanlı TRGM, Ümit Yıldız TKGM, Doç.Dr. Volkan Çağdaş YTÜ 

15 Kasım 2017
19:00

KOKTEYL 

16 Kasım 2017
08:40

TO1: 3B CBS, 3B KENT MODELLERİ 

Yer: Mithat Özsan Amfisi A Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sedat DOĞAN

Konumsal Veri Modellerinin 3B Bir Kadastro İçin Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi
Fatih Döner, Samet Şirin

Konut Edinmede Web Tabanlı Mekansal Karar Verme Yaklaşımı: “Emekli” Hakan Emekli, Caner Güney, Fatih Terzi, Ali Güneş

3 Boyutlu Kent Modellerinin Üretimi ve Arazi Yönetiminde Kullanımı Metin Soylu, Ekrem Ayyıldız, Hülya Tuna, Levent Özmüş, Sedat Bakıcı

3B Kent Modelleri İçin Yeni Bir Silüet Analizi Modülünün Geliştirilmesi Sebahat Temuçin Kılıçer, Çetin Cömert, Halil Akıncı

Generating 3D City Models at Condominium Level  Ziya Usta, Çetin Cömert 

16 Kasım 2017
08:40

TO2: TARIM, HAVZA YÖNETİMİ, RİSK HARİTALAMA

Yer: Mithat Özsan Amfisi B Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK

Tarım Bilgi Sistemi Kapsamında Geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri Modülü
Sebahattin Keskin

Doğu Akdeniz’de Web-tabanlı Turunçgil Bilgi Sistemi Oluşturulması
Süha Berberoğlu, Merve Şahingöz, Ahmet Çilek

The Use of GIS For Watershed Management Rawaa Abdulfattah Abdulhussein, Ahmet Özgür Doğru

Ortadoğu Toz Kaynaklarının Tespiti ve Fırat-Dicle Nehri Havzası (Suriye-Irak) Tarım Alanlarına Etkisinin Değerlendirilmesi Ayhan Ateşoğlu, Metin Tunay, Talha Berk Arıkan, Saffet Yıldız

CBS ve AHP Yöntemiyle Taşkın Afetinin Analiz Edilmesi: Trabzon-Beşikdüzü Örneği
Ceren Apaydın, Büşra Ün 

16 Kasım 2017
10:40

TO3: WEBCBS, SEMANTİK WEB, ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK, GÖNÜLLÜ COĞRAFİ BİLGİ

Yer: Mithat Özsan Amfisi A Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Halil AKINCI 

NetCAD Birlikte Çalışabilirlik Platformu
Dinçer Uygun

TOPOVT için Web ve Mobil Platformla Gerçek Zamanlı Veritabanı Güncelleme Sistemi
Mustafa Canıberk, Altan Yılmaz, Bekir Yüksel

Potential of Spatial Semantics for Developing Multi-Representation Spatial Databases
Abdulkadir Memduhoğlu, Melih Başaraner

Arttırılmış Gerçeklik ve Haritalar
Alper Dinçer

Kentsel Sorunların Yönetimi İçin Bir Gönüllü Coğrafi Bilgi Mobil Uygulaması Geliştirilmesi
Talha Taşkanat, Abdullah Karaağaç, Erkan Beşdok, Bülent Bostancı 

16 Kasım 2017
10:40

TO4: ALTYAPI YÖNETİMİ 

Yer: Mithat Özsan Amfisi B Salonu
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY 

Yol Üstyapı Performansının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Değerlendirilmesi
Yetiş Şazi Murat, Nesip Caner Altıntaş
Karayolları Genel Müdürlüğü Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi Projesi
Önder Çelik
Enerji Nakil Hatlarında Arızaların Önceden Tahmin Edilmesinde CBS Kullanımı: SÜPERGÖZ Projesi
Tuba Yalçın
Yatırım Planlama, Müşteri İlişkileri Şikayet Yönetimi ve Pazarlama Faaliyetlerinde Karar Destek Sistemi Olarak CBS Kullanımı Örnek Uygulaması
Sultan Gökçen Bilgen, Ender Sunerli, Güzin İncedal, Şerife Sarı Gedik
Sensor Verilerinin Kent Otomasyonunda Bütünleşik Kullanımı
Emin Bank 

16 Kasım 2017
13:30

PANEL 3: ÜLKE VE KENT YÖNETİMİNDE CBS: TMMOB YAKLAŞIMLARI

Moderatör: A. Fahri Özten TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi
Panelistler: Doç. Dr. Tolga CAN (JMO), Prof. Dr. İlhami Bayramin (ZMO), Nizamettin İnsel (Maden MO.), Yrd. Doç. Dr. Semih Emür (ŞPO) 

16 Kasım 2017
15:45

PANEL 4: ÖZGÜR VERİ, ÖZGÜN BİLGİ, UKVA(TUCBS) 

Moderatör: Prof. Dr. Çetin Cömert HKMO CBS Kom. Bşk.
Panelistler:Müh. Alb. Altan Yılmaz Harita Genel Komutanlığı, Mert Yasin Öz TKGM, Güleç Gencer Alır CBS GM, Muhammet Emre Yıldırım Mapisso Yazılım 

16 Kasım 2017
17:45

POSTER OTURUMU 1:

Oturum Başkanları: Doç.Dr. Halil AKINCI, Doç.Dr. Sedat Doğan, Yrd.Doç.Dr. Hasan Tahsin Bostancı
Yer: Poster Sunum Alanı

Poster Oturum Listesi İçin Tıklayınız

17 Kasım 2017
08:40

TO5: YEREL YÖNETİMLERDE CBS

Yer: Mithat Özsan Amfisi A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Savaş DURDURAN 

Süreç Yönetimine CBS Penceresinden Bakmak; “OBB BSK Süreç Yönetim Sistemi”
Abdullah Özdemir, Selin Ataman, Arzu Özdemir

Belediyelerde Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak CBS Abdullah Özdemir, Murat Aygün, Arzu Özdemir

İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS Uygulamaları Zeynep Özege, Mehmet Erenoğlu, Ufuk Kansu, U. Burak Erdugan, Özcan Danışman

Bursa Büyükşehir Belediyesi AYKOME Bilgi Sistemi Kubilay Öksüz, Şenol Özgür

Bütünleşik Bilgi Sistemleri: Silifke İlçesi Örneği Fikri Haşal, Serhat Kalkan, Anıl Bilici, Yusuf Doğan, Halime Yılmaz 

17 Kasım 2017
08:40

TO6: KONUMSAL ANALİZ

Yer: Mithat Özsan Amfisi B Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Kentsel Büyümenin Geleceğe Yönelik Modellenmesinde En Yaygın Kullanımlar Ceren Yağcı, Fatih İşcan

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İklim Değişikliklerinin İzlenmesi: İzmir İli Örneği
Anıl Can Birdal, Engin Korkmaz, Gökhan Erşan, Tarık Türk, Rutkay Atun

Ekosistem Temelli Havza Yönetim Sürecinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Şevki Danacıoğlu, Şermin Tağıl

Landslide Susceptibility Mapping of Ilkadım (Samsun) District Using Frequency Ratio Method
Cem Kılıçoğlu, Sedat Doğan, Halil Akıncı

Dinamik Çığ Tehlike Değerlendirmesi İçin Bayes Ağlarının CBS'ye Entegrasyonu: UKVA Perspektifi
İpek Yılmaz, Derya ÖZTÜRK 

17 Kasım 2017
10:40


TO7: ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI (UKVA), SİSTEM TASARIMI

Yer: Mithat Özsan Amfisi A Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Melih BAŞARANER 

Değişen Mekansal Veri Altyapıları ve Yeni Nesil Mekansal Bilgi Sistemleri ile Modern Karar Verme Süreçleri Caner Güney, Rahmi Nurhan Çelik

CBS Projelerinde Çevik Yaklaşımlar: MERBIS Örneği Tuba Yalçın

Türkiye’de Standart Adres Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Batuhan Kılıç, Fatih Gülgen

SPK Değerleme Rapor Formatının XML Şeması Birol Alas

NSDI or Open Data, Which Way to Go?
Çetin Cömert, M. Emre Yıldırım 

17 Kasım 2017
10:40

TO8: KONUMSAL ANALİZ, GEOTASARIM, VERİ ÜRETİMİ 

Yer: Mithat Özsan Amfisi B Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat YAKAR  

Peyzaj Görünürlüğünün Sayısal Analizi ve Haritalanması Hakan Alphan
3B CBS ile Manzara, Açıklık Ölçümü ve Gayrimenkul Değerlemeye Entegrasyonu Şaban Soylu, Resul Tekin
İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Uçak Platformlarından Elde Edilen Görüntülerin Ortofoto Üretiminde Karşılaştırılması Ekrem Ayyıldız, Metin Soylu, Hülya Tuna, Levent Özmüş, Sedat Bakıcı
Bina Detaylarının Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerden Aktif Kontur Yöntemi İle Otomatik Çıkarımı Zeynep Akbulut, Samed Özdemir, Hayrettin Acar, Mustafa Dihkan, Fevzi Karslı
Şehirleşme ve Şehirli Algısının Mülkiyet Kavramı Üzerinden Yenilenmesi Kapsamında “Kentsel Dönüşüm” Uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Geotasarım Teknolojilerinin Kullanımı
Saffet Erdoğan, Recep Aslan 

17 Kasım 2017
13:30

PANEL 5: CBS ÖZEL SEKTÖRÜ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Hasan Tahsin Bostancı
Panelistler: Emin Bank NETCAD, Halil Söğüt İşlem CBS, Alim Küçükpehlivan Başarsoft, Murat Öngüdü Universal

17 Kasım 2017
15:45

PANEL 6: KENT BİLGİ SİSTEMLERİ; YEREL YÖNETİMLERDE CBS

Moderatör: Hasan Zengin
Konuşmacılar: Fikri Haşal Özel Sektör, Lütfi Doğan Adana Büyükşehir Belediyesi, Şerife Aktaş NVİGM 

17 Kasım 2017
17:45

POSTER OTURUMU 2:

Oturum Başkanları: Doç.Dr. Halil AKINCI, Doç.Dr. Sedat Doğan, Yrd.Doç.Dr. Hasan Tahsin Bostancı
Yer: Poster Sunum Alanı

Poster Oturum Listesi İçin Tıklayınız

18 Kasım 2017
09:00

TO9: EN İYİ BİLDİRİ OTURUMU

Yer: Mithat Özsan Amfisi A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Onur KARSLIOĞLU 

Kızılırmak Deltası ve Lagünlerinin Kıyı Paterninin Fraktal Analizi Azize Uyar, Derya Öztürk

Türkiye İçin Aylık Güneşlenme Süresinin Uydu Verileri ve Coğrafik Parametreler Kullanılarak Tahmin Edilmesi Kazım Kaba, M. Tülin Zateroğlu, H. Mustafa Kandırmaz

Appraising Generalized Additive Models (GAMs) in GIS Framework Bülent Tütmez

Hierarchical Blockchain Architecture for A Relaxed Hegemony on Cadastre Data Management and Update: A Case Study For Turkey
Abdulvahit Torun

Gezgin Satıcı Problemi'ne Coğrafi Bilgi Sistemleri'nden Bir Çözüm: TRIO (TRavel Itinerary Organizer)
Serhat Yılmaztürk 

18 Kasım 2017
11:00

KAPANIŞ OTURUMU


Yer: Mithat Özsan Amfisi A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çetin CÖMERT 

Poster Oturumları

Taşınmazların İş Akış Süreçleri ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Entegre Olarak Yönetilmesi
Taşkın Özkan, Egemen Arslan

Harita Destekli Asansör Denetimi Takip Projesi
Yunus Emre Şen

Kentsel Peyzaj Karakterinin Belirlenmesinde CBS Kullanımı: Düzce Örneği
Pınar Girti Gültekin, Melek Yılmaz Kaya, Yaşar Selman Gültekin, Sertaç Kaya

QGIS ile Web Tabanlı Arkeolojik Alanlar Bilgi Sistemi Oluşturulması
Mehmet Tok, Nusret Demir

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Web Teknolojisinin Kullanılması Kapsamında Örnek Geodata Uygulaması
Murat Çalışkan

Bağcılıkta Toprak ve Arazi Özelliklerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanımı
Siyami Karaca, Nurhan Keskin, Meral Sancan, Tuncay Karaaslanlı, Bulut Sargın

CORINE 2012 Türkiye Arazi Örtüsü Sınıflandırma Projesi
Kamile Kalaycı

Acil Sağlık İstasyonları Yer Seçiminde Konumsal Analizlerin Kullanılabilirliği: Ordu İli Örneği
Abdullah Özdemir, Aysun Gül, Arzu Özdemir

Üç Boyutlu, Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması (YTÜ İnşaat Fakültesi) Fatih Sazan, Ümit Gümüşay

Automatic Design of Cartographic Projections
Müge Şenel

Su Kaynakları Yönetiminde Mobil Çözümler-TAMBİS
Kemal Seyrek, Begüm Günel

Hidrometeorolojik Gözlem Ağının Havzayı Temsil Ediciliği Sorunu ve Havza Su Potansiyeli Hesaplamalarına Etkisi Ahmet Hamdi Sargın, Mehmet Ekmekçi

Mezarlık Bilgi Sistemi: Sivas İli Örneği
Sefa Sarı, Gürkan Veysi Özçağlar, Atilla Altun, Esra Makara, İlhami Işık, Gökhan Polat, Adem Seller, Tarık Türk

Doğal Afetlerde Riskli Alanların Değerlendirilmesinde CBS Kullanımı: Adana İli Örneği
Bülent Bostancı, Abdurrahman Geymen, Ahmet İlvan 

İstanbul Kara Surları'nın Somut ve Somut Olmayan Kültürel Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Modellenmesi Figen Kıvılcım Çorakbaş

Kaynaşlı İlçe Merkezinden Geçen D-100 Karayolunun CBC Yöntemi ile Acil Durum Risk Değerlendirmesi Hüseyin Bayraktar

Kent ve Ülke Ölçeğinde Doğal Kaynakların Korunmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojilerinin Kullanımı Burak İpek

Orman Alanlarına Yönelik Bilimsel Çalışmalarda İhtiyaç Duyulan Mekansal Veriler Ne Kadar Özgür? Osman Yalçın Yılmaz, Orhan Sevgi

Manisa-Köprübaşı İlçesi’nin Arazi Kullanımı Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Kullanılarak Belirlenmesi Osman Salih Yılmaz, Ramazan Güngör, Fatih Kadı

Don Afetinden Etkilenen Arazilerin Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak Belirlenmesi
Bekir Yiğit Yıldız, Vedat Peştemalcı

Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Tesislerin Yerlerinin İdari Kriterlere Bağlı Olarak Belirlenmesi
Kerem Semiz

The Spatiotemporal Changes in Eastern Anatolia Forests: A Case Study in Tatvan
Uzay Karahalil, Mehmet Mısır

CBS Temelli Ağ Analizi Yöntemi ile Ortahisar (Trabzon) Kentsel Alanındaki İlköğretim Tesislerinin Fiziksel Erişilebilirliğinin Sorgulanması
Emrehan Özcan, Sinem Dedeoğlu Özkan, Seda Özlü

Rüzgâr Enerjisi Santrali Kurulabilecek Alanların CBS İle Belirlenmesi: Sivas İli Örneği
Rutkay Atun, Önder Gürsoy

Yerel Yönetimlerde Etkin Bir Denetim Aracı Olarak CBS
Abdullah Özdemir, Haluk Gürsoy

Zamansal CBS’nin Kentlerin Gelişim Sürecinde Sürdürülebilirliğinin Analiz Edilmesinde Uygulanması: Ankara Örneği Fuat Parlak

Hopa (Artvin) İlçesinin Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi
Halil Akıncı, Esra Tunç Görmüş, Ayşe Yavuz Özalp, Cem Kılıçoğlu

TKGM'de Ortofoto Harita Üretimi ve Çok Amaçlı Kullanımı
Levent Özmüş, Metin Soylu, Ekrem Ayyıldız, Hülya Tuna, Sedat Bakıcı

Türkiye’nin Kentiçi Ulaşım Veri Tabanının Oluşturulması İçin GIS Temelli Bir Yöntem Önerisi
Candan Sağıroğlu, Ebru Vesile Öcalır Akünal

Aladağlar’da Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Kış Sporları İçin Alan Planlama Modeli Anıl Akın, Mehmet Akif Erdoğan, Süha Berberoğlu 

Eğitim

CBS Kongresi 2017 kapsamında CBS, Uzaktan Algılama ve İHA Harita Üretimi konularında eğitimler verilecektir. Bunlardan CBS ve Uzaktan Algılama eğitimleri 13-14 Kasım, İHA eğitimi 17 Kasım tarihlerindedir. İHA eğitimi kongre delegeleri için ücretsiz, diğer katılımcılar için ücretlidir. CBS ve Uzaktan algılama eğitimleri, tüm katılımcılar için ücretlidir. Eğitim programları ile diğer detaylar aşağıdadır. 
* Eğitime katılım için iletişim formuna ilgili bilgileri giriniz. İletişim formuna gitmek için tıklayınız
* Eğitime katılım için başvuruların 3 Kasım 2017 tarihine kadar cbs2017@hkmo.org.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

1- CBS (QGIS, PostGIS) 2B-3B konumsal analiz, UKVA (TUCBS)/INSPIRE, Kent Bilgi Sistemleri, Web Tabanlı uygulama geliştirme konulu eğitim

Komisyon : Coğrafi Bilgi Sistemleri STBK
Eğitmenler : Prof. Dr. Çetin Cömert, Doç. Dr. Halil Akıncı, Y.Doç.Dr. Hasan T. Bostancı, Yük. Müh. Fikri Haşal, Yük Müh. Muhammet Emre Yıldırım, Arş.Gör Ziya Usta.
Minimum Katılımcı : 15
Ücret : 400 TL
Eğitim Programı (2 gün)
Eğitim Yeri : HKMO Adana Şubesi Toplantı Salonu

1.Gün - 13 Kasım
09:00 – 13:00

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde 2B ve 3B konumsal Analiz (Teori ve uygulama: QGIS, PostGIS, Cesium, Unity, Mapbox, FME)


 Prof. Dr. Çetin Cömert, Arş. Gör Ziya Usta.

Ön gereksinimler: Temel CBS ve Veri tabanı yönetim sistemi kavramları, Javascript Bilgisi

• PostgreSQL/PostGIS İlişkisel Veri Tabanı, Veri Tabanı Oluşturma, Veri Ekleme, Silme
• QGIS giriş ve temel kullanımı, PostGIS Veri Tabanı Bağlantısı Oluşturulması
• QGIS ve PostGIS ile Konumsal Bilgi Sistemi Tasarımı, Temel Veri Yönetimi Operasyonları (Join, spatial join)
• QGIS ile Konumsal Analizler, Uygun Yer Seçimi Uygulaması
• QGIS ile OpenStreetMap’ten veri indirme, sorgulama ve ağ analizi uygulaması
• QGIS ile 2B veri setinden 3B konumsal veri üretilmesi-ZU
• CityGML Standardı ve CityGML verisi üretimi-ZU
• CityGML verisinin PotgreSQL’e aktarılması, 3B Konumsal Analiz ve Sorgulama
• Mapbox-Unity SDK ile 3B Görselleştirme ve Sorgulama
• Cesium.js kütüphanesi ile web tabanlı 3B görselleştirme 

1.Gün 13 Kasım
13:00 – 14:00

Öğle Yemeği

 

1.Gün 13 Kasım
14:00 – 18:00

UKVA (Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (TUCBS), INSPIRE, OGC, Web Sevisleri (teori ve uygulama) 

Prof. Dr. Çetin Cömert, Doç. Dr. Halil Akıncı, Yük. Müh. Muhammet E. Yıldırım.

• Gerekli kavramlar: UKVA, Sistem tasarımı, veri tabanı tasarımı, veri modelleri, UML
• UKVA da veri tanımlama; Uygulama Şemaları, GML (Geography Markup Language)
• UKVA da veri ve servis yayınlama ve bulma; katalog servisleri, metaveri standartları
• OGC (WMS; WFS, WCS vd.) ve ISO standartları,
• INSPIRE (Avrupa Birliği konumsal veri altyapısı); Bütün boyutlar,
• Geoserver kurulumu, konumsal verinin WMS ve WFS servisi olarak yayınlanması ve sorgulanması 

2.Gün 14 Kasım
09:00 - 13:00

Web Tabanlı uygulama geliştirme (Front End ve Back End) 

Ön gereksinimler : Temel Düzeyde HTML, Javascript, CSS, JSON, GeoJSON bilgisi ve “UKVA,INSPIRE,OGC” eğitimini almış olmak gereklidir.

• Uygulama Geliştirme Ortamı Eclipse Kurulumu ve Geliştirme Ortamının Hazırlanması,
• Web API ve kitaplıkları; Google Maps, Bing Maps, Leaflet ile ilgili temel uygulama geliştirilmesi,
• Geoserver ile yayınlanan WMS ve WFS servislerinin Leaflet’da gösterimi,
• NOSQL veritabanı, MongoDB kurulumu, veri ekleme, veri silme, veri güncelleme operasyonlarının gerçekleştirilmesi,
• Açık veri kaynaklarından elde edilen geocoder verisinin Mongo db’ye aktarılması,
• Temel Restful Web Servisi geliştirme
• Geocoder servisi geliştirme ve MongoDB ile entegrasyonu
• Geliştirilecek Geocoder servisinin Leaflet ile entegrasyonu 

2.Gün 14 Kasım
14:00 - 16:00

2- Kent Bilgi Sistemleri

Yük. Müh. Fikri Haşal, Y.Doç.Dr. Hasan T Bostancı

• KBS Projelerinde Gereksinim Saptama ve Sunum İş Aşamaları.
• KBS’ de işleyiş modeli ve öncelikler ne olmalıdır?
• KBS’ de kurumsal yapılanma ve insan kaynakları nasıl ölçeklendirilmeli?
• KBS’ de projeler ve içeriği, iş paketleri hangileri olmalı?
• KBS projelerinin maliyetini belirleyen bileşenlerde optimizasyonlar yapılabilir mi?
•Yazılım desteği ile e-devlet projeleri web servislerinin KBS Projelerine etkisi artırılabilir mi? 

2.Gün 14 Kasım
18:00-18:30

Değerlendirme ve Sertifikaların Verilmesi

3- Uzaktan Algılamanın Temelleri ve Uydu Görüntüler Kullanılarak Mekansal Veri Üretimi konulu eğitim

Komisyon : Fotogrametri ve Uzaktan Algılama STBK
Eğitmenler : Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER, Doç. Dr. Şinasi KAYA,
Doç. Dr. Füsun ŞANLI, Dr. Uğur ALGANCI
Minimum Katılımcı : 12
Ücret : 400 TL
Eğitim Yeri: Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi Eğitim Salonu
Eğitim Programı (2 gün):

BÖLÜM 1 - Uzaktan Algılamanın Gelişimi ve Kullanım Alanları 
BÖLÜM 2 - Uydu Görüntülerinin ve Uzaktan Algılamanın Temel Prensipleri
o Atmosferle yeryüzü arasındaki etkileşim
o Uzaktan Algılama Sistemleri (Aktif Algılama ve Pasif Algılama)
o Algılama prensiplerine ve yörüngelerine göre Uzaktan Algılama uyduları
o Uydu görüntülerinin temel özellikleri (Dijital Görüntü, Çok Katmanlı
Görüntü, Çözünürlük Türleri)
BÖLÜM 3 - Temel Görüntü İşleme Adımları ve Veri Üretimi (UYGULAMALAR)
o Görüntü Düzeltme (Radyometrik Düzeltme, Geometrik Düzeltme)
o Görüntü Zenginleştirilme (Radyometrik Zenginleştirmeler, Uzaysal Filtreleme)
o Görüntü Sınıflandırma (Kontrollü Sınıflandırma, Kontrolsüz Sınflandırma)
o Uydu Görüntüleri Üzerinde Matematiksel Operasyonlar ve İndeksler
(Bitki Örtüsü İndeksleri, Aritmetik Operasyonlar)
BÖLÜM 4 - Değerlendirme ve Sertifikaların Verilmesi.

İnsansız Hava Aracı ile Harita Üretimi konulu eğitim

TMMOB Uluslararası CBS Kongresi bünyesinde, TMMOB’ye bağlı odaların üyelerine yönelik, İnsansız hava araçlarının kullanımı, uçuş, veri işleme, dengeleme ve sonuç ürünlerinin üretilmesi konularını kapsayan uygulamalı bir eğitim düzenlenecektir.

o Eğitim süresi 1 gündür. 
o Katılımcıların eğitime kendi taşınabilir bilgisayarlarıyla gelmeleri gerekmektedir.
o Eğitimde kullanılacak materyaller ve geçici yazılım lisansı tarafımızca sağlanacaktır.
o Eğitim Kongre delegelerine ücretsizdir. Kongre delegesi olmayan katılımcılar için 250 TL’dir.
o Eğitim tamamlandığında katılımcılara katılım belgesi takdim edilecektir.

Zaman: 17 Kasım Cuma saat:09:00
Yer: Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Grup Anfi-2 Balcalı Kampüsü/ADANA
Eğitim İçeriği:
• İnsansız hava aracı sistemleri ve kullanım alanları hakkında teorik bilgiler.
• Uçuş planının hazırlanması
• Yer kontrol noktaları (YKN) için yer seçimi ve arazide tesisi işlemleri
• Uçuşun yapılması ve hava fotoğraflarının çekilmesi
• Uçuş sonrası ham verilerin alınması
• Elde edilen ham verilerin Pix4d programına girilmesi
• YKN değerlerinin ve dengeleme parametrelerinin girilmesi
• Yazılımda gerekli ayarlamaların yapılması ve verilerin işlenmesi
• Sonuç ürünlerinin (Nokta bulutu, Ortofoto, 3D arazi modeli, vb. ) elde edilmesi ve incelenmesi.

Fuar

CBS Teknolojileri Fuarı kongre kapsamında düzenlenecektir.

Ulaşım

Adana

Adana Arkeoloji Müzesi 

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 1924 yılında kurulmuştur. Bu nedenle Türkiye’nin en eski ilk on müzesinden biridir. Müzede özellikle Gözlükule, Yumuktepe, Sirkeli ve Misis kazılarında çıkarılan, Çukurova’nın zengin tarihine ışık tutan özgün eserler yer almaktadır. Adana kent merkezinde yer alan, geniş bir bahçe ve dört büyük salondan oluşan müzede prehistorik devirlerden günümüze pek çok eser sergilenmektedir.

Bebekli  Kilise

1880-90 yılları arasında yapılan kilisenin esas ismi Saint Paul’dür. Kilisenin tepesinde Meryem Ana’nın 2.5 metrelik tunç heykeli bulunmaktadır. Heykelin bebeğe benzemesi nedeniyle halk arasında Bebekli Kilise olarak bilinir.

Adana Taş Köprü

Adana’nın sembol yapısı Taş Köprü Roma döneminde yapılmış, günümüzde Seyhan ve Yüreğir merkez ilçelerini birbirine bağlayan tarihi bir yapıdır. Birkaç sene öncesine kadar araç trafiğine de açık olan yapı bu özelliğiyle Dünya’nın araç trafiğine açık en eski köprüsüdür. 21 gözlü inşa edilen köprünün kara kısmı dolgularla küçülerek bugün 14 gözlü olarak ayaklı tarih olarak şehrin tam ortasında heybetiyle dikilmektedir.

Misis Mozaik Müzesi 

Müze 1956 yılında Misis Höyüğü'nden çıkan mozaikleri korumak amacıyla kurulmuştur. Bizans devrine ait bir kilisenin zemininde yer alan mozaiklerde Hz. Nuh’un tufan esnasında gemisine aldığı hayvanlar betimlenmiştir. Hayvanların canlı biçimde tasvir edildiği mozaikler, Çukurova mozaik sanatının ne denli ileri olduğunu gösteren örneklerdir. Müze, ören yerlerinden ve Adana Arkeoloji Müzesi’nden getirilen diğer mozaikler ve mimari parçalarla da zenginleştirilmiştir.

Yeme- İçme

Adana kebabı mutlaka yenmeli, şalgam suyu ve aşlama (meyan kökünden yapılmaktadır.) içilmelidir. Bici bici'nin tadına bakılmalıdır. Ayrıca halka tatlı yenmelidir.

Yeme- İçme

Adana yöresinin zengin bir mutfağı vardır. Yemeklerin başlıca malzemeleri un, bulgur, et, sebze çeşitleri, baharat türleri, süt, yoğurt ve çökelektir. Yörenin kendine has ünlü yemeği “Adana Kebabı” yanında bol yeşillik ve soğan salatası ile yenir, şalgam suyu ve ayran içilir. Diğer ünlü yemekleri cartlak kebabı, içli köfte, çiğ köfte, analı kızlı, humus, bartefit, sıkma, şırdan, mumbar, etli kömbe, dul avrat çorbası, yüksük çorbası vb.dir.

Adana iline ait içerik ve görseller http://www.adanakulturturizm.gov.tr adresinden alınmıştır.

KAYIT

Kongre katılım ücretlerine; kongre çantası, özet bildiriler kitabı ve CD`si, kokteyl ve öğle yemekleri dahildir.

KONGRE DELEGE ÜCRETİ

TL 200

ÖĞRENCİ*

  ÜCRETSİZ
 • *Lisans ve Önlisans öğrencileri için geçerlidir.SPONSOR

 

İLETİŞİM

HKMO GENEL MERKEZ

İLETİŞİM